home / informatie / algemene_leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN


Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder :
1. Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
2. Consument: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
5. Dag: kalenderdag.
6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
OTTER TUINHUIZEN

Vestigingsadres:
Houtwijk 15
8251 GD Swifterbant

Telefoonnummer: 0321-321461
Website: www.tuinhuisspecialist.nl

BTW-nummer: NL818184188B01
KvK : 39093513
Bankrekening: NL86ABNA0539325996

Artikel 3 – toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld. Dit gebeurt op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 4 – het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• De prijs inclusief belastingen
• Eventuele afleverkosten
• Wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daar voor nodig zijn
• De termijn van aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs
• Indien de overeenkomst na totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is

Artikel 5 – de overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronisch weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 – de prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 7 – conformiteit en garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten of diensten voldoen aan de overeenkomst.

Artikel 8 – levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen en producten of diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen leveren binnen de afgesproken levertijd. Indien een bestelling niet of gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging van producten berust tot het moment van bezorging op het door de consument opgegeven adres, bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na de bevestiging van de bestelling van het product. Wanneer de produkten binnen deze bedenkingstermijn zijn geleverd ,dan vervalt het recht van ontbinden.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk terug betalen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de annulering.
3. Doordat het product op maat gemaakt wordt, is terug zenden niet mogelijk.

Artikel 10 – betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dient het door de consument verschuldigde bedrag te worden voldaan tenminste 5 dagen voor de afgesproken aflevering.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. De ondernemer blijft eigenaar van het product tot het volledige bedrag betaald is.

Artikel 11 – klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als de klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.