home / informatie / algemene_voorwaarden
Algemene voorwaarden van:

Otter Tuinhuizen V.O.F. t.h.o.d.n. La Tonnelle
Houtwijk 15
8251 GD Dronten

Inschrijfnummer K.v.K.: 39093513


Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop en alle overeenkomsten van opdracht, van Otter Tuinhuizen V.O.F. t.h.o.d.n. La Tonnelle, gevestigd te Dronten, hierna te noemen “La Tonnelle”.
2. De koper respectievelijk de opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
4. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van La Tonnelle, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
6. Onder “opdracht” wordt verstaan: een opdracht tot het op maat vervaardigen van zaken en/of het verrichten van montage- of overige werkzaamheden.
7. Onder “zaken” wordt verstaan: zowel door La Tonnelle uit het assortiment te leveren als op maat vervaardigde zaken op het gebied van tuinhuizen, blokhutten, veranda’s, schuttingen en aanverwante producten.
8. Onder “materialen” wordt verstaan: de door La Tonnelle bij de uitvoering van een opdracht te gebruiken materialen/onderdelen.
9. Onder “werklocatie” wordt verstaan: de locatie (van de wederpartij) waar La Tonnelle montage- of overige werkzaamheden moet verrichten.
10. Onder “bouwplaats” wordt verstaan: het specifieke stukje grond op de werklocatie waar de te monteren/plaatsen zaak - zoals een tuinhuisje - gemonteerd/geplaatst moet worden.
11. Onder “documenten” wordt verstaan: door La Tonnelle en/of de wederpartij te vervaardigen/verstrekken (bouw)tekeningen, berekeningen, ontwerpen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.
12. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die La Tonnelle/de wederpartij verstrekt of moet verstrekken.
13. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
14. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
15. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopdrachten, na- of deelbestellingen.

Artikel 2: Aanbod

1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod en mag La Tonnelle dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
2. Een samengesteld aanbod verplicht La Tonnelle niet tot levering van een deel van de aangeboden zaken/prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of vergoeding.
3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag La Tonnelle de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
4. Het aanbod, de prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
5. Getoonde en/of verstrekte modellen en voorbeelden van documenten, opgaven van materialen, kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van La Tonnelle zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
6. De verstrekte voorbeelden blijven eigendom van La Tonnelle en worden op haar eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan La Tonnelle geretourneerd.
7. La Tonnelle mag de ten behoeve van het aanbod gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen als zij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
8. Indien de wederpartij het aanbod niet aanvaardt, retourneert hij op haar eerste verzoek alle bij het aanbod geleverde documenten aan La Tonnelle.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van La Tonnelle - al dan niet door het ondertekenen van het bestelformulier - heeft geaccepteerd. Wanneer de acceptatie echter afwijkt van het aanbod, komt de overeenkomst pas tot stand nadat La Tonnelle schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. La Tonnelle is pas gebonden aan:
a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra La Tonnelle - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

1. Tenzij partijen een uurtarief overeenkomen, voert La Tonnelle een overeengekomen opdracht uit tegen een vaste vergoeding.
2. La Tonnelle mag deze vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan La Tonnelle en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de opdracht uit te voeren tegen de overeengekomen vergoeding.
3. Indien partijen een uurtarief overeenkomen, berekent La Tonnelle de vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van dit uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van La Tonnelle bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
4. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
5. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag La Tonnelle een toeslag berekenen over het uurtarief.
6. Tenzij anders vermeld of anders overeengekomen, zijn de in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven inclusief BTW en exclusief eventuele kosten, zoals transportkosten, declaraties van ingeschakelde derden en - indien aan de orde - de kosten voor het doen van een graafmelding bij het kadaster op grond van de WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken).
7. a. Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor La Tonnelle (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, mag La Tonnelle de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.
b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aangeeft gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag La Tonnelle er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

Artikel 5: Inschakeling derden

La Tonnelle mag leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij zorgt ervoor dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door La Tonnelle gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;
b. eventuele door de wederpartij aan La Tonnelle verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
c. La Tonnelle op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie;
d. de loopafstand van de parkeergelegenheid van de auto van La Tonnelle naar de werklocatie maximaal 50 meter bedraagt. Indien de afstand groter is, geeft de wederpartij dit bij de opdrachtverstrekking schriftelijk aan. La Tonnelle mag dan de extra tijd die hiermee gemoeid is in rekening brengen;
e. de werklocatie vanaf de parkeergelegenheid goed bereikbaar is via een effen, normaal te belopen pad/terrein, welk pad/terrein tenminste 120 cm breed is en een vrije hoogte heeft van 250 cm en vrij is van obstakels zoals bruggetjes, struiken/bomen, sloten, heggen, bouw en/of sloopafval e.d. Transport van de zaken/materialen via de garage of het woonhuis zijn voor rekening en risico van de wederpartij;
f. de bouwplaats op de gewenste hoogte is gebracht met een zandbed van circa 15 cm dikte en dit zandbed redelijk waterpas ligt (maximaal 1 cm verloop per 1m);
g. voornoemd zandbed minimaal de afmeting van de maatvoering van de bestelde zaak heeft, waarbij La Tonnelle adviseert het zandbed iets groter aan te houden dan de maatvoering van de te plaatsen zaak (bijvoorbeeld: maatvoering tuinhuisje is 300 x 300 cm, het zandbed moet dan circa 400 x 400 cm zijn). Om de juiste hoogte van het zandbed te bepalen geldt: onderzijde ringbalk fundering is gelijk aan bovenzijde van bijvoorbeeld de bestrating/het maaiveld. De hoogte van het zandbed is dan gelijk aan de bovenzijde van deze bestrating/dit maaiveld;
h. de huidige ondergrond van de bouwplaats uiterlijk op de montagedatum verwijderd is, indien deze ondergrond bestaat uit beton, bestrating of grind;
i. de bodem waarop gebouwd moet worden vrij is van puin, boomstronken of andere materialen die het inslaan van palen bemoeilijkt of onmogelijk maakt;
j. hij La Tonnelle voorafgaand aan de montagedatum schriftelijk informeert over de aanwezigheid en ligging van op de bouwplaats in de bodem aanwezige leidingen. Bij gebreke van een bericht mag La Tonnelle er vanuit gaan dat er geen leidingen aanwezig zijn. Alle risico’s en schade voortvloeiend uit het niet (volledig) melden van aanwezige leidingen zijn rekening van de wederpartij;
k. er op de bouwplaats circa 60 cm vrije opbouwruimte is rond de te plaatsen zaak, tenzij partijen anders overeenkomen;
l. La Tonnelle op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door haar gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij;
m. op de werklocatie de door La Tonnelle in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor haar kosten zijn verbonden.
2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart La Tonnelle voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
3. La Tonnelle behandelt de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, verwerkt La Tonnelle de informatie conform deze verordening en meldt hij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform deze verordening.
4. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet - bijvoorbeeld als de bouwplaats op de montagedatum niet gereed is voor montage - , mag La Tonnelle de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien - bijvoorbeeld de kosten van extra handelingen die La Tonnelle moet verrichten - zijn voor rekening en risico van de wederpartij. Indien montage onmogelijk blijkt te zijn door nalatigheid van de wederpartij, blijft de wederpartij bovendien het volledige bedrag van het de bestelde zaak inclusief de overeengekomen vergoeding voor de montage aan La Tonnelle verschuldigd. Tenzij partijen anders overeenkomen, zal La Tonnelle alsdan proberen de bestelde zaak aan een derde te verkopen. De eventuele verkoopprijs brengt La Tonnelle in mindering op het door de wederpartij verschuldigde bedrag.
5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en La Tonnelle niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van La Tonnelle niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijn

1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien La Tonnelle haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
2. Een overeengekomen termijn gaat in op het moment dat La Tonnelle alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de termijn naar evenredigheid verlengd.
3. La Tonnelle mag in gedeelten leveren en iedere deellevering afzonderlijk factureren.
4. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand, het magazijn of de winkel van La Tonnelle verlaten of La Tonnelle aan hem heeft meegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.
5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door La Tonnelle te bepalen wijze. La Tonnelle is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport
6. Indien La Tonnelle de bestelde zaken zelf bij de wederpartij monteert/plaatst, gaat het risico voor deze zaken op de wederpartij over op het moment waarop de zaken op de werklocatie aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.
7. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door La Tonnelle voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de consument.
8. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de bestelde zaken niet worden afgehaald, mag La Tonnelle de zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de opdracht zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt La Tonnelle dan binnen een door La Tonnelle gestelde redelijke termijn alsnog in staat de prestatie of zaken te leveren of haalt deze zaken alsnog af.
9. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. La Tonnelle mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de zaken/materialen aan derden verkopen en al vervaardigde documenten vernietigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van La Tonnelle en/of het recht van La Tonnelle alsnog nakoming te vorderen niet aan.

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de opdracht of zaken wordt vertraagd doordat:
a. La Tonnelle niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
b. La Tonnelle niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
heeft La Tonnelle recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
2. Indien een opdracht in fasen wordt uitgevoerd, mag La Tonnelle de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
3. La Tonnelle spant zich in een overeengekomen opdracht en overige leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag La Tonnelle de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
4. La Tonnelle voert de opdracht/leveringen goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit op zodanige wijze, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. La Tonnelle volgt de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op.
5. La Tonnelle wijst de wederpartij op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij:
a. verstrekte documenten;
b. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;
c. gegeven aanwijzingen;
d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen;
voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van La Tonnelle en zij hiermee bekend is of kan zijn.
3. La Tonnelle informeert de wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
a. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in een overeengekomen opdracht;
b. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt La Tonnelle eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft La Tonnelle in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.
4. De wederpartij controleert zorgvuldig ieder conceptdocument dat La Tonnelle aan hem voorlegt en maakt zo spoedig mogelijk zijn reactie aan La Tonnelle kenbaar. Indien nodig, past La Tonnelle het concept aan en legt dit nogmaals ter goedkeuring voor. La Tonnelle kan daarbij verlangen dat de wederpartij de definitieve versie per pagina voor akkoord parafeert of hiervoor een schriftelijke akkoordverklaring ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde documenten pas gebruiken na voornoemd akkoord.
5. Indien La Tonnelle al goedgekeurde documenten moet wijzigen, geldt dit als meerwerk en mag La Tonnelle de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij doorberekenen.

Artikel 9: Meer- en minderwerk

1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht.
2. Meer- en minderwerk wordt schriftelijk tussen La Tonnelle en de wederpartij overeengekomen. La Tonnelle is pas gebonden aan mondelinge afspraken na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra zij - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats bij:
a. wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
b. onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.
4. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 10: Oplevering en goedkeuring bij opdrachten

1. Op het moment dat een overeengekomen opdracht is afgerond en de zaken gebruiksklaar zijn informeert La Tonnelle de wederpartij hierover.
2. De zaken zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat deze aan de wederpartij ter beschikking zijn gesteld, de wederpartij de voor de zaken overeengekomen specificaties, eigenschappen, kwaliteiten e.d. heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
3. De zaken worden geacht te zijn goedgekeurd indien:
a. de wederpartij een verstrekte opleverstaat of werkbon niet binnen 2 weken getekend aan La Tonnelle retourneert en hij binnen deze termijn ook niet heeft gereclameerd;
b. La Tonnelle geen opleverstaat of werkbon heeft verstrekt en de wederpartij niet binnen 2 weken na afronding van de opdracht heeft gereclameerd;
c. de zaken al voor het verstrijken van voornoemde termijn door de wederpartij in gebruik zijn genomen.
4. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, die van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de zaken, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring.
5. Kleine gebreken die op een eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen/overeen te komen redelijke onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, mits deze gebreken niet aan een ingebruikneming van de zaak/zaken in de weg staan. Bij gebreke van een overeengekomen termijn, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering, waarbinnen La Tonnelle de geconstateerde kleine gebreken herstelt.
6. Indien de wederpartij na de oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

Artikel 11: Klachten en retourzendingen

1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen, afwijkingen in materialen en/of overige non-conformiteiten op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze - bij gebreke daarvan - binnen 2 werkdagen schriftelijk aan La Tonnelle. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
2. Overige klachten meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar in ieder geval binnen de toepasselijke garantietermijn - schriftelijk aan La Tonnelle. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen een door La Tonnelle gestelde (garantie)termijn na oplevering - schriftelijk aan La Tonnelle. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn ook hierbij voor risico van de wederpartij. Indien geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden na oplevering. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
4. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
7. De wederpartij stelt La Tonnelle in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
8. Retourzending vindt plaats op een door La Tonnelle te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
9. Geen klachten zijn mogelijk over:
a. onvolkomenheden (zoals verschillen in kleur, nuance of structuur) in of eigenschappen van natuurlijke materialen - bijvoorbeeld hout - , indien deze onvolkomenheden/eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen;
b. verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen;
c. zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, tenzij dit niet in de weg staat aan de beoordeling van de klacht.

Artikel 12: Garanties

1. La Tonnelle voert de overeengekomen opdrachten en leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
2. La Tonnelle staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.
3. Bij het gebruik van de voor productie van de zaken benodigde materialen baseert La Tonnelle zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze materialen verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien door de fabrikant of leverancier voor voornoemde materialen dan wel voor geleverde zaken een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. La Tonnelle informeert de wederpartij hierover.
4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert La Tonnelle alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
5. Hout is een levend product dat altijd blijft werken (uitzetten/krimpen). La Tonnelle adviseert dan ook een houten product - zoals een tuinhuisje of schutting - altijd te beitsen en daarbij de instructies op het verfblik op te volgen. Wanneer blijkt dat de geleverde zaak niet of onvoldoende gebeitst is, kan de wederpartij zich niet beroepen op de garantie. Ramen en deuren dienen altijd minimaal drie keer behandeld te worden met beits of olie, bij gebreke waarvan geen beroep op de garantie mogelijk is.
6. Geen beroep op de garantie is mogelijk bij gebreken, defecten, kwaliteitsverlies of aantasting van de zaken ontstaan door veroudering van deze zaken tijdens opslag door/namens de wederpartij vóór ingebruikname van de zaken.
7. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.
8. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
9. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt La Tonnelle - naar haar keuze - voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs/vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
10. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van La Tonnelle. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs/vergoeding verlangen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door La Tonnelle gegeven garanties aanvaardt La Tonnelle geen enkele aansprakelijkheid.
2. La Tonnelle is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien La Tonnelle aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door La Tonnelle gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken/prestatie.
5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij La Tonnelle hiervoor aanspreken.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7. Indien La Tonnelle de opdracht moet uitvoeren aan de hand van door/namens de wederpartij verstrekte documenten, is zij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
8. Als de wederpartij materialen voor verwerking beschikbaar stelt, is La Tonnelle verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen noch voor de invloed die deze hebben op het eindresultaat.
9. La Tonnelle is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie - indien de schade is ontstaan door:
a. ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens La Tonnelle verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, handleidingen e.d.;
b. ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
c. fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan La Tonnelle verstrekte informatie;
d. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;
e. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat La Tonnelle adviseerde en/of gebruikelijk is;
f. of doordat door/namens de wederpartij (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van La Tonnelle.
10. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart La Tonnelle voor eventuele aanspraken van derden.
11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van La Tonnelle of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal La Tonnelle de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 14: Betaling

1. La Tonnelle mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
3. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument heeft de keuze om contant bij levering te betalen of per bank vooraf. In het laatste geval moet de betaling uiterlijk één dag voor de levering door La Tonnelle ontvangen zijn. Onder “contant” wordt hier ook verstaan: op de dag van levering in het bijzijn van (een medewerker van) La Tonnelle de overeengekomen prijs/vergoeding aantoonbaar overboeken naar het rekeningnummer van La Tonnelle.
4. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan La Tonnelle een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
5. Indien La Tonnelle de betaling van de consument niet tijdig heeft ontvangen, geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
6. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag La Tonnelle bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
7. La Tonnelle geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 14 dagen na ontvangst van de aanmaning om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
8. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag La Tonnelle de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
9. Bij uitblijven van volledige betaling, mag La Tonnelle de overeenkomst - zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring - ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is/hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft La Tonnelle eveneens indien zij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.
10. Ontvangen betalingen brengt La Tonnelle eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
11. De wederpartij mag de vorderingen van La Tonnelle niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op La Tonnelle heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
12. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van La Tonnelle totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
4. De wederpartij informeert La Tonnelle direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
5. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van La Tonnelle.
6. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft La Tonnelle op haar eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
7. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of La Tonnelle een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen La Tonnelle en haar werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van La Tonnelle op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

Artikel 16: Intellectuele eigendomsrechten

1. La Tonnelle is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door hem in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde zaken, documenten e.d. De uitoefening van deze rechten is uitdrukkelijk en uitsluitend aan La Tonnelle voorbehouden.
2. Dit betekent onder meer, dat de wederpartij de door La Tonnelle geleverde of vervaardigde:
a. documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze niet mag vermenigvuldigen en niet aan derden mag verstrekken noch deze derden hierin inzage mag verlenen;
b. zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d.;
zonder de voorafgaande toestemming van La Tonnelle.
3. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan La Tonnelle verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Hij is aansprakelijk voor eventuele schade die La Tonnelle door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart haar voor aanspraken van deze derden.

Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. La Tonnelle mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 18: Overmacht

1. Bij overmacht van de wederpartij of La Tonnelle, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht van La Tonnelle wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van La Tonnelle, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.
3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij La Tonnelle: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van La Tonnelle of dreiging van deze e.d. omstan¬digheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, tijdelijke terreinomstandigheden op de werklocatie, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen, gebrek aan materialen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens La Tonnelle tot aan dat moment nakomen.

Artikel 19: Annulering, opschorting

1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag La Tonnelle van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van La Tonnelle en afhankelijk van de al verrichte leveringen en/of in het kader van een opdracht verrichte werkzaamheden bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag La Tonnelle de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen.
3. Bij een bestelling/opdracht onder het voorbehoud van een te verkrijgen vergunning, mag de wederpartij deze bestelling/opdracht kosteloos annuleren als de vergunning niet wordt verkregen. Indien La Tonnelle in opdracht van de wederpartij een bouwtekening heeft gemaakt ten behoeve van de vergunningaanvraag, blijft de wederpartij de voor deze bouwtekening overeengekomen vergoeding wel verschuldigd.
3. De wederpartij vrijwaart La Tonnelle voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
4. La Tonnelle mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
5. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen en werkzaamheden per direct opeisbaar en mag La Tonnelle deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten of kosten voortvloeiend uit de opschorting.
6. Kosten die voor La Tonnelle voortvloeien uit het hervatten van de levering(en) en werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag La Tonnelle de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

Artikel 20: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van La Tonnelle, maar La Tonnelle behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
4. Ongeacht de keuze van La Tonnelle, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan La Tonnelle.
5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag La Tonnelle er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 2 mei 2019